News

News

Główne problemy z ekonomią neoklasyczną

List jest dość długa i obejmuje praktycznie wszystkie najważniejsze teorie neoklasyczne: Klasyczna teoria funduszy pożyczkowych i preferencja czasowa wyjaśniająca wysokość stóp procentowych. Koncepcja naturalnej stopy procentowej Knuta Wicksella. Neutralna stopa procentowa. Hipoteza racjonalnych oczekiwań. Przekonanie, Read more…