News

Główne problemy z ekonomią neoklasyczną

List jest dość długa i obejmuje praktycznie wszystkie najważniejsze teorie neoklasyczne: Klasyczna teoria funduszy pożyczkowych i preferencja czasowa wyjaśniająca wysokość stóp procentowych. Koncepcja naturalnej stopy procentowej Knuta Wicksella. Neutralna stopa procentowa. Hipoteza racjonalnych oczekiwań. Przekonanie, Read more…

News

Prof. Edward Łukawer

Panuje dość powszechny pogląd, że J. Schumpeter jest, obok J. Keynesa, najwybitniejszym ekonomistą burżuazyjnym XX w. Wydaje się, że ta opinia jest słuszna.